Polityka Prywatności - RODO

 1. Operatorem Serwisu www.brand-stones.eu oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO”) jest Jakub Prasał i Jakub Szymanowski prowadzący działalność pod firmą Brand.Stones Jakub Prasał Jakub Szymanowski s.c., NIP:7822885643 REGON:386638812 (dalej jako „Brand.Stones”).
 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
 • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),
 • Zbieranie logów przy użyciu systemu SALESmanago,
 • Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym.
 1. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Brand.Stones przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Brand.Stones zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,
 • prowadzenia statystyk około sprzedażowych.

 

Brand.Stones może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Brand.Stones ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Brand.Stones przewidzianych prawem, ochrony praw Brand.Stones zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Brand.Stones w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Brand.Stones zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego.
Jako Administrator, Brand.Stones jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Jakub Prasał pod adresem e-mail: office@brand-stones.eu

 

Pełne dane kontaktowe Administratora:

Jakub Prasał i Jakub Szymanowski działający pod firmą Brand.Stones Jakub Prasał Jakub Szymanowski s.c
Nadolnik 8/324 61-012 Poznań
tel. 535 980 602, 882 073 832
e-mail: office@brand-stones.eu

ADO przeprowadził audyt bezpieczeństwa danych osobowych w podmiocie.

ADO zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.brand-stones.eu